Formulare 2016

ORDIN
nr. _2068_ din _22_.12.2015
privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire
a impozitelor şi taxelor locale, de către organele fiscale locale

În temeiul prevederilor art. 342 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, a avizului Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin adresa nr. 679.799/18.12.2015 și al prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aprobă unele formulare tipizate pentru desfășurarea activității de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale, prevăzute în anexele 1-15 la prezentul ordin, care fac parte integrantă din acesta, după cum urmează:

Nr. anexă

Denumirea

Model

1

Chitanță pentru încasarea creanțelor bugetelor locale

Model 2016 ITL Regim Special – 001

1*

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

Model 2016 ITL – 001

2

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice

Model 2016 ITL – 002

3

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice

Model 2016 ITL – 003

4

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice

Model 2016 ITL – 004

5

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/persoane juridice

Model 2016 ITL – 005

6

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice/            juridice

Model 2016 ITL – 006

7

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice

Model 2016 ITL – 007

8

Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice

Model 2016 ITL – 008

9

Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL – 009

10

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local

Model 2016 ITL 010

11

Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local

Model 2016 ITL 011

12

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local

Model 2016 ITL 012

13

Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local

Model 2016 ITL 013

14

Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate

Model 2016 ITL 014

15

Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

Model 2016 ITL 015

(2) Tipizatele utilizate de către organele fiscale locale se codifică, după cum urmează:
a)  „Model 2016″, reprezentând anul începând cu care acestea se utilizează;
b) grupa de litere „ITL”, reprezentând acronimul de la impozite și taxe locale;
c) „Regim Special”, reprezentând caracterul special al înserierii și numerotării tipizatelor;
d) cifrele „001-015”, care reprezintă elementele de identificare ale fiecărui formular tipizat.
(3) Codificarea altor tipizate utilizate de către organele fiscale locale în activitatea de stabilire, constatare, impunere, control fiscal, inspecție fiscală, încasare, urmărire și executare silită se realizează potrivit prevederilor alineatului (2).
Art. 2. – (1) Tipărirea formularului prevăzut la art. 1, Anexa nr. 1 „Chitanță pentru creanțele bugetelor locale – Model 2016 ITL Regim Special – 001” se face cu respectarea strictă a modelului aprobat prin prezentul ordin.
(2) Formularele prevăzute la art.1, în Anexele nr. 2-15 reprezintă modele cadru și pot fi completate cu informații specifice fiecărui organ fiscal local, cu respectarea prevederilor Legii nr 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Organele fiscale locale, în condiţii de autonomie locală şi de eficienţă economică, pot opta pentru achiziţionarea formularelor tipizate ori pot imprima aceste formulare utilizând sistemele informatice proprii.
(4) Organele fiscale locale care au pagină de internet proprie vor asigura publicarea formularelor tipizate pe pagina respectivă, astfel încât acestea să poată fi consultate şi imprimate de către contribuabili utilizând sisteme informatice proprii.
Art. 3. – Organele fiscale locale gestionează informaţiile din formularele prevăzute la art. 1, depuse de contribuabili pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de lege.
Art. 4. – Tipizatele aflate în stocul organelor fiscale, după intrarea în vigoare a prezentului ordin, se utilizează, adaptate corespunzător, până la epuizare.
Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE,

VASILE DÎNCU

Ordin privind aprobarea unor formulare tipizate…


*Acesta a fost aprobat prin Ordin M.D.R.A.P. și M.F.P. nr. 2069/4087/2015 privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, desfășurata de catre organele fiscale locale.

Ordin M.D.R.A.P, M.F.P. și M.A.I. nr. 1.069/1.578/114/2016 pentru aplicarea pct. 101 al Titlului IX „Impozite și taxe locale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1/2016

Ordin M.D.R.A.P. nr. 2.594/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale desfășurată de către organele fiscale locale

Actualizat la:
8 noiembrie 2016

Sari la conținut