Anunț concurs recrutare FP Ex 15.05.2024

Nr. 9115/10.04.2024

 A N U N Ț

În baza dispozițiilor art. VII alin. (2) lit. a) din  Ordonanţa de urgenţă nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene  cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. VII alin. (7)/XI/XII din Ordonanţa de urgenţă nr. 121/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

Instituția Comuna Mogoșoaia

organizează concurs de recrutare pentru funcția publică de execuție vacantă din cadrul Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali ai Persoanelor cu Handicap, consilier, clasa I, grad profesional debutant – 1 post.

DATA, ORA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII PROBEI SCRISE: 15.05.2024, ora 12:00, la sediul instituției Comuna Mogoșoaia, situat în șos. București-Târgoviște, nr.138, județul Ilfov.

ETAPELE DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

 1. Verificarea eligibilității candidaților: se realizează în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere  a dosarelor de concurs;
 2. Proba scrisă – în data de 15.05.2024, ora 12:00 și constă în redactarea unei lucrări;
 3. Proba interviu – data și ora interviului se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă, cu încadrarea în termenul de maximum 8 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.

CONDIŢII  DE PARTICIPARE:

Cadidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G.                   nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și anume:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
 4. are capacitate deplină de exerciţiu; 
 5. este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii; 
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice; 
 7. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 
 8. nu i-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii; 
 9. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 
 10. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 

CONDIȚII SPECIFICE:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este cazul;
 • durata timpului de muncă: durata normală a timpului de muncă de 8 ore/ zi, respectiv                                      40 ore/săptămână.

PERIOADA ȘI MODALITATEA DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Dosarul de înscriere la concurs se depune în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției Comuna Mogoșoaia şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, respectiv în perioada 10.04.2024 – 29.04.2024, în intervalul orar 09.00-16.00, de luni până joi și vineri, în intervalul orar 09.00-12.00.

Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 • Modalitatea de înscriere la concurs:
  • Dosarul de concurs se depune personal de către candidat la registratura generală a instituției Comuna Mogoșoaia, situată în șos. București -Târgoviște, nr.138, județ Ilfov;
  • Dosarul de concurs se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat;
  • Dosarul de concurs se poate transmite în format electronic la adresa de email primaria@mogosoaia.ro.

Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligaţia candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfăşurării probei interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică în cazul promovării concursului.

Dosarele de concurs transmise de candidaţi la adresa de e-mail indicată de instituția Comuna Mogoșoaia în anunţul de concurs după terminarea programului de lucru al instituției Comuna Mogoșoaia, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen.

CONȚINUTUL DOSARULUI DE CONCURS:

 1. formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa nr. 10 din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare prin raportare la art. VII din OUG nr. 121/2023 (se pune la dispoziţie candidaţilor din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, la registratura instituției;
 2. copia cărții de identitate;
 3. copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;
 4. copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, după caz*;
 5. copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea  unor competenţe specifice, după caz;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;                                          
 7. cazierul judiciar**;
 8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;
 9. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.
 10. curriculum vitae, modelul comun european.

*Conform dispozițiilor art. VII alin. (15) din OUG nr. 121/2023 coroborate cu cele ale art. 38 alin. (7) din Anexa  nr. 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor este prevăzut la  art. 137 lit. e) din Anexa 10 la O.U.G nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

**Cazierul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ:

1.  Constituția României, republicată;

Tematică: Constituția României, republicată;

 1. Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor

formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Reglementări privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • Hotărârea nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare.

Tematică: Reglementări privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare.

ATRIBUȚIILE STABILITE CONFORM FIȘEI DE POST:

– Monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu handicap din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea, sintetizarea datelor şi a informaţiilor relevante; 

– Asigură informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local; 

–  Verifică, monitorizează și evaluează periodic activităţile prestate de către asistenții personali, cu privire la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa postului, a respectării programului individual de recuperare și integrare socială și a planului de abilitare; 

– Creează condiții de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale a persoanelor cu handicap; 

– Identifică nevoile sociale, individuale și familiale pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal; 

– Întocmește, gestionează și răspunde de dosarele personale ale asistenților personali;

– Se asigură de existența la dosar a tuturor documentelor prevăzute de lege;

– Întocmește și verifică foia colectivă de prezență a asistenților personali/a indemnizațiilor plătite;

– Realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;

– Colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu; 

– Participă ori de cate ori este solicitat la întâlniri de lucru cu reprezentanţii instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul social, la cursuri de formare/perfecţionare;

–  Soluţionează corespondenţa ce revine compartimentului;

– Aplică procedurile de sistem și procedurile operaționale specifice, în vederea implementării standardelor de control intern/managerial, potrivit prevederilor OSGG nr. 600/2018, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin;

–   Predă la arhivă, pe bază de proces verbal, documentele destinate arhivării;

–   Menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă;

–  Respectă programul de lucru stabilit de conducerea instituţiei;

–  Îndeplineşte orice alte atribuții ce ţin de obiectului de activitate al compartimentului sau încredinţate de către conducerea primăriei.

 • Adresa de corespondență: Instituția Comuna Mogoșoaia, cu sediul în șos. București-

  Târgoviște, nr.138, județul Ilfov.

  Telefon: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95.

   E-mail: primaria@mogosoaia.ro

 • Persoana de contact: Ghiţă Iuliana, consilier, Compartimentul R.U, Salarizare și Arhivă.

Afişat astăzi,  10.04.2024, ora 1000 , la sediul  și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.

                                                                                                       Nr. 11396/ 10.05.2024

Rezultatul verificării eligibilității candidaților la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali ai Persoanelor cu Handicap organizat în data de 15.05.2024 – proba scrisă

În conformitate cu prevederile art. 97 alin. (1) și alin. (2) din Anexa 10 la O.U.G nr. 57/2023 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. VII alin. (22) din O.U.G. nr. 121/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, comisia de concurs a procedat la verificarea eligibilității candidaților înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali ai Persoanelor cu Handicap, organizat în data de 15.05.2024 – proba scrisă și comunică următoarele rezultate:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului/ nr. identificare candidatFuncția publică solicitatăServiciul /Biroul/ CompartimentulRezultatul selecţiei dosarelorMotivul respingerii dosarului
1.10160/22.04.2024Consilier, clasa I, grad profesional debutantMonitorizare Asistenți Personali ai Persoanelor cu HandicapAdmis 
2.10493/25.04.2024RespinsDin documentele prezentate, nu rezultă îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.94 alin. (2) lit. f)  din Anexa 10 la O.U.G nr. 57/2023 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Candidații declarați admiși vor susţine proba scrisă în data de 15.05.2024, ora 12:00, la sediul instituției din șos. București – Târgoviște, nr.138, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.

Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişarii rezultatului verificării eligibilității candidaților, conform art. 110 din Anexa 10 la O.U.G nr. 57/2023 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. VII alin. (35) din O.U.G. nr. 121/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului           nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la sediul  instituției comuna Mogoșoaia.

Afişat astăzi,  10.05.2024, ora 1200 , la sediul  și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.

             Secretar Comisie

  Nr. 11885/16.05.2024

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare, organizat în data de 15.05.2024 – proba scrisă

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. (2) din Anexa 10 la O.U.G nr. 57/2023 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. VII alin. (27)  teza I și alin. (35) din O.U.G. nr. 121/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, comisia de concurs comunică rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 15.05.2024 – proba scrisă pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali ai Persoanelor cu Handicap:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatului/ nr. înregistrareFuncția publică solicitatăServiciul /Biroul/ CompartimentulPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise  
1.10160/22.04.2024Consilier, clasa I, grad profesional debutant  Monitorizare Asistenți Personali ai Persoanelor cu Handicap  77,66ADMIS

Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişarii rezultatului probei scrise, conform art. 110 din Anexa 10 la O.U.G nr. 57/2023 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. VII alin. (27) teza II și alin. (35) din O.U.G. nr. 121/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului           nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la sediul  instituției comuna Mogoșoaia.

Candidatul declarat ADMIS la proba scrisă, va susține interviul în data de 21.05.2024, ora: 1100 la sediul instituției Comuna Mogoșoaia, situat în șos. București -Târgoviște, nr.138, județul Ilfov

Afişat astăzi,  16.05.2024, ora 1100 , la sediul  și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.

              Secretar Comisie,

Actualizat la:
16 mai 2024

Sari la conținut