Anunț concurs recrutare 15.05.2023

A N U N Ț

În temeiul art. 618 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Instituția Comuna Mogoșoaia

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de  consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Protecția Persoanelor cu Dizabilități

Desfăşurarea concursului:

Proba scrisă – 15.05.2023, ora 11:00;

Interviul – data şi ora vor fi comunicate la afișarea rezultatelor pentru proba scrisă, conform art. 56 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Locul de desfăşurare: sediul instituției Comuna Mogoșoaia, situat în șos. București-Târgoviște, nr.138, județul Ilfov.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura instituției Comuna Mogoșoaia, în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituţiei noastre şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, respectiv în perioada 13.04.2023 – 02.05.2023, în intervalul orar 08.30-16.00 de luni până joi și vineri 08.30-13.30.

Selecţia dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 03.05.2023 – 09.05.2023 şi rezultatul acesteia se va afişa pe pagina de internet a instituţiei.

Durata timpului de muncă: durata normală a timpului de muncă de 8 ore/ zi, respectiv 40 ore/săptămână.

 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de 465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 • Dosarul de înscriere depus de către candidaţi la concursul de recrutare, va conţine în mod

obligatoriu următoarele documente:

a) formularul de înscriere (se pune la dispoziţie candidaţilor din oficiu la Registratura instituției);

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului/ funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

Adeverințele care au alt format decât modelul prevăzut la  art. 49 alin.(11) din H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată cu modificările și completările ulterioare, trebuie să cuprindă elemente similare acestuia, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor;

f) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverință care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Actele mai sus menționate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 • Condiţii de ocupare:
  Compartiment Protecția Persoanelor cu Dizabilități pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior – 1 post:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • Bibliografia și tematica stabilită, precum și atribuțiile stabilite conform fișei de post se regăsesc pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.
 • Adresa de corespondență: Instituția Comuna Mogoșoaia, cu sediul în șos. București-Târgoviște, nr.138, județul Ilfov.
 • Persoana de contact: Ghiţă Iuliana, consilier, Compartimentul R.U, Salarizare și Arhivă, telefon: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95, e-mail: primaria@mogosoaia.ro.

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ:

 1. Constituția României, republicată;
  Tematică: TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
  Tematică: – art. 412-429-drepturile funcţionarilor publici,  art. 430-450-îndatoririle funcţionarilor publici, art. 490-501-sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici, art. 502-527 -modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Tematică: Capitolul II;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Tematică: Capitolul II, Capitolul III;
 5. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
  Tematică: Drepturile persoanelor cu handicap;
 6. Hotărârea nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare;
  Tematică: Capitolul II-Drepturile persoanelor cu handicap;
 7. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, actualizată cu modificările şi completările ulterioare; 
  Tematică: Capitolul I,II, III, IV, V, VI, VII, IX şi X;
 8. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, actualizată cu modificările şi completările ulterioare; 
  Tematică: CAPITOLUL IV-Măsuri integrate de asistenţă socială;
 9. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
  Tematică: Capitolul I, II și IV;
 10. Ordonanţa nr. 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
  Tematică: Capitolul IV și V.

ATRIBUȚIILE POSTULUI:

– monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante; 

– identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilităţi; 

– creează condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap; 

– iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private; 

– asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale; 

– elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor; 

– asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local; 

– se implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap familia acesteia; 

– asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistenţilor personali; 

– încurajează şi susţine activităţile de voluntariat; 

– colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;

– participă ori de cate ori este solicitat la întâlniri de lucru cu reprezentanţii instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul social, la cursuri de formare/perfecţionare;

– soluţionează corespondenţa ce revine Compartimentului Protecția Persoanelor cu Dizabilități;

– predă la arhivă, pe bază de proces verbal, documentele destinate arhivării;

– menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă;

– respectă programul de lucru stabilit de conducerea instituţiei;

– îndeplineşte orice alte atribuții ce ţin de obiectului de activitate al compartimentului sau încredinţate de către conducerea primăriei.

Rezultat Selectie Dosare concurs_15.05.2023

                                                                                                           Nr. 11088 /09.05.2023

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare, organizat în data de 15.05.2023 – proba scrisă

        În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1)  lit. a) și art. 50 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs a procedat la selecția dosarului candidatului înscris la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Protecția Persoanelor cu Dizabilități.

Pe baza fișelor individuale pentru membrii comisiei de concurs, au stabilit că candidatul îndeplinește condițiile de participare la concursul de recrutare și au validat dosarele candidaților admiși pentru participarea la proba scrisă a concursului din data de 15.05.2023, astfel:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncția publică solicitatăServiciul /Biroul/ CompartimentulRezultatul selecţiei dosarelorMotivul respingerii dosarului
1.10221/02.05.2023Consilier clasa I, grad profesional superiorCompartimentul Protecția Persoanelor cu DizabilitățiAdmis 

Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 15 mai, ora 11:00, la sediul instituției din șos. București – Târgoviște, nr.138, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.

Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată cu modificările și completările ulterioare, ce se va depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la sediul  instituției comuna Mogoșoaia.

Afişat astăzi,  09.05.2023, ora 14 00 , la sediul  și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.

              Secretar Comisie,

Rezultat proba scrisa_concurs recrutare_15.05.2023

Nr. 11679/15.05.2023

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare, organizat în data de 15.05.2023 – proba scrisă

        În conformitate cu art. 60 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale concursului organizat în data de 15.05.2023 – proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Protecția Persoanelor cu Dizabilități:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publică solicitatăServiciul /Biroul/ CompartimentulPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise  
1.10221/02.05.2023Consilier clasa I, grad profesional superiorCompartimentul Protecția Persoanelor cu Dizabilități 79  puncteAdmis

Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici actualizată cu modificările și completările ulterioare, pe care o va depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la sediul  instituției comuna Mogoșoaia.

Candidatul declarat ,,ADMIS” la proba scrisă va susţine interviul la sediul instituției Comuna Mogoșoaia în data de 18.05.2023, ora: 11:00.

Afişat astăzi,  15.05.2023, ora: 1430 , la sediul  și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.

              Secretar Comisie,

Rezultat proba interviu_ concurs recrutare_15.05.2023

                                                                                                      Nr. 11937/17.05.2023

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Protecția Persoanelor cu Dizabilități,

organizat în data de 15.05.2023 – proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

Nr. Crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publică solicitatăServiciul /Biroul/ CompartimentulPunctajul probei interviuRezultatul probei interviu  
1.10221/02.05.2023Consilier clasa I, grad profesional superiorCompartimentul Protecția Persoanelor cu Dizabilități  87 puncteAdmis

Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici actualizată cu modificările și completările ulterioare, pe care o va depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la sediul  instituției comuna Mogoșoaia.

Afişat astăzi : 17.05.2023, ora 14:00.

              Secretar Comisie,

Rezultat final_ concurs recrutare_15.05.2023

                                                                                                                                                     Nr.12293/22.05.2023

REZULTATUL FINAL

al concursului de recrutare, organizat în data de 15.05.2023 – proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(1), alin. (3) și alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele finale ale concursului organizat în data de 15.05.2023, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Protecția Persoanelor cu Dizabilități:

Nr. crtNumele și prenumele candidatuluiFuncția publică solicitatăServiciul /Biroul/ CompartimentulRezultatul selecţiei dosarelorPunctajul probei scrisePunctajul probei interviuPunctaj finalRezultat final  
1.10221/ 02.05.2023Consilier clasa I, grad profesional superior   Protecția Persoanelor cu DizabilitățiADMIS79 puncte87 puncte166ADMIS
 • Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu,  conform art. 62 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Afişat astăzi 22.05.2023, ora 13 00  la sediul și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia .

              Secretar Comisie,

Actualizat la:
23 mai 2023

Sari la conținut