Proces verbal ședința nr. 26938 din 30.09.2021

PROCES-VERBAL

Nr.26938 din 30.09.2021

Ședința se desfășoară la ora 18.30 la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți 15 consilieri locali.

Se supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi și aceasta este aprobată.

Se trece la discutarea ordinii de zi, pentru următoarele proiecte de hotărâri:

  1. Privind aprobarea modelului actului aditional pentru prelungirea mandatului administratorului SC ECOTRANS STCM SRL, domnului Mihai George Staicu ce a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
  2. Privind contractul ce urmează a fi încheiat între societatea de transport BUCUREȘTI STB S.A. și ECOTRANS STCM S.R.L.ce a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

3.   Pentru modificarea HCL nr. 722/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru realizarea obiectivului de investitii ,Amenajare parcare strada Constantin Brancoveanu,Comuna Mogosoaia,Judet Ilfov”, ce a fost adoptat cu 11 voturi pentru, voturi împotrivă 2 (Costel Băiaș, Aurel Pavel), abţineri (Iustin Cojocaru, Felicia Ienculescu-Popovici).

4    Privind  pentru modificarea hcl nr.18/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici din studiul de fezabilitate,asfaltare strazi in Comuna Mogosoaia,Judet Ilfov,Soseaua Bucuresti-Targoviste, nr,47-49 , ce a fost adoptat cu 13 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Costel Băiaș), abţineri 1 (Pavel Aurel).

5. Pentru modificare hcl nr.37/12.04.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului: „Amenajare Centru Multifunctional din Comuna Mogoșoaia,Jud. Ilfov, ce a fost adoptat cu 9 voturi pentru, voturi împotrivă 2 (Costel Băiaș. Ienculescu-Popovici Felicia), abţineri 4 (Pavel Aurel, Iacoban Alexandru Dumitru, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin Călin).

6. Privind aprobarea rectificării bugetului general de venituri şi cheltuieli al Comunei Mogoşoaia pe anul 2021, ce a fost adoptat cu 9 voturi pentru, voturi împotrivă 6 (Costel Băiaș, Pavel Aurel, Iacoban Alexandru Dumitru, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin Călin, Ienculescu-Popovici Felicia), abţineri 0, unde membrii partidului USR-PLUS au depus o interpelare.

7.  Privind Premierea Sportivului Stanciu David-Alexandru pentru performanța sportivă deosebită obținută la Campionatul Național De Kempo K1 Și Campionatul Național De Semi-Kempo, ce a fost ce a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                   SECRETAR GENERAL,

Dinu Gheorghe                                                     Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
3 noiembrie 2021

Sari la conținut