Proces verbal ședința nr. 15873 din 01.07.2022

PROCES-VERBAL

Nr. 15873 din 01.07.2022

Ședința se desfășoară la ora 16.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 9 consilieri locali, iar prin apel telefonic domnii Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Covaci Florin Răducu, Dinu Gheorghe și doamna Ienculescu-Popovici Felicia.

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Secretarul general supune la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta a fost aprobată cu 14 voturi pentru, abțineri 1 (Pavel Aurel).

Domnul Pavel Aurel întreabă care este motivul schimbării președintelui de ședință.

Secretarul general motivează că este necesar să semneze documentele ședinței, iar domnul președinte este online.

Se trece la discutarea suplimentării ordinii de zi.

  1. Proiect de hotărâre nr. 69 din 01.07.2022 Privind alegerea președintelui de ședință pentru desfășurarea ședinței consiliului local din 01.07.2022, a fost propusă doamna Roxana Cristina Chiai, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Domnul Diaconescu Victor propune pe doamna Roxana Cristina Chiai.

Domnul Pavel Aurel propune pe domnul Predeșel Nicolae.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate.

  1.  Proiect de hotărâre nr. 68 din 30.06.2022 Privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 883 mp identificat cu nr. cadastral 63848 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 63848 Mogoșoaia, adoptat cu un număr de 14 voturi pentru, abțineri 1 (Pavel Aurel).

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     SECRETAR GENERAL,

Actualizat la:
7 iulie 2022

Sari la conținut