Proces verbal ședința nr.13245 din 27.05.2021

PROCES-VERBAL

Nr. 13245 din 27.05.2021

Ședința se desfășoară la ora 18.30 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 15 consilieri locali.

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi și se adoptă cu unanimitate de voturi.

 Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al comunei Mogoșoaia pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții aferente comunei Mogoșoaia din cadrul proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov”, în perioada 2014 -2020, adoptat cu 13 voturi pentru, un vot împotrivă (Costel Băiaș) și o abținere (Aurel Pavel)
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al Comunei Mogoșoaia la 31.12.2020 adoptat cu 9 voturi pentru, voturi împotrivă 5 (Aurel Pavel, Felicia Ienculescu-Popovici, Alin Vărtic, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru), abţineri 1 ( Costel Băiaș). Domnul Ionuț Cernat  oferă lămuriri cu privire la acest proiect la solicitarea domnului Alin Vârtic.
  3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamililală P+1E, – șos. București – Târgoviște, nr. 108 – nr. cadastral 1972/2 adoptat cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 2 (Costel Băiaș, Pavel Aurel)
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 a SC Colectare Deşeuri Mogoşoaia SRL adoptat cu un număr de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 6 ( Costel Băiaș, Aurel Pavel, Alin Vârtic, Alexandru Iacoban, Felicia Ienculescu-Popovici, Iustin Cojocaru). A fost lămurită eroarea cu privire la cele două anexe, fiind votată cea anexată raportului, urmând a fi corectată conform celei de la raport și anexa de la poiectul de hotărâre.
  5. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia. domnul Paul Mihai Nicu Precup să semneze Decizia Asociatului Unic al SC COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale/semestriale aprobată cu unanimitate de voturi.
  6. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de mandat al dlui Melin Murat, administrator al ECOTRANS STCM SRL, desemnarea unui administrator interimar al ECOTRANS STCM SRL și aprobarea contractului de mandat care se va încheia de societatea ECOTRANS STCM SRL cu noul administrator aprobată cu unanimitate de voturi.

Au fost citite de către Președintele de ședință cele patru interpelări depuse de grupul USr Plus.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                    SECRETAR GENERAL,

Florin Răducu Covaci                                            Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
24 iunie 2021

Sari la conținut