HOTĂRÂREA 96/29.09.2022

HOTĂRÂRE | 96| din data de 29.09.2022

Privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 11131 mp identificat cu nr. cadastral 59127 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Prevederile art. 132 din Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție si înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Dezmembrarea terenului în suprafață de 11131 mp identificat cu nr. cadastral 59127 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 59127 Mogoșoaia, conform propunerii de dezmembrare din anexa nr. 1.

Art. 2 Împuternicirea doamnei Roxana-Cristina Chihai, în calitate de viceprimar al comunei Mogoșoaia, în vederea semnării tuturor documentelor necesare dezmembrării terenului.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
9 decembrie 2022

Sari la conținut