HOTĂRÂREA 94/29.09.2022

HOTĂRÂRE | 94| din data de 29.09.2022

Privind încheierea unui contract de asociere cu ASOCIAȚIA RUNCORP în vederea organizării evenimentului „Asaltul Lupilor Family”

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

În temeiul prevederilor 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. d), f) art. 139, alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea încheierii unui contract de asociere cu ASOCIAȚIA RUNCORP cu sediul în  București, Sector 3, Str. Puțul cu Roată nr. 8, în vederea organizării evenimentului „Asaltul Lupilor Family”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 (Pavel Aurel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
9 decembrie 2022

Sari la conținut