HOTĂRÂREA 83/30.08.2022

HOTĂRÂRE | 83| din data de 30.08.2022

Privind completarea contractului de delegare a serviciului de salubrizare aprobat conform anexei nr. 5 a Hotărârii Consiliului Local nr. 117/14.12.2021

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deșeurilor Ilfov nr. 18699/10.08.2022

HCL nr. 117/14.12.2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia

HCL nr. 234/30.05.2018 privind asocierea Comunei Mogoșoaia cu unele unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov  în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. . 1 Aprobarea completării contractului de delegare a serviciului de salubrizare aprobat conform anexei nr. 5 a Hotărârii Consiliului Local nr. 117/14.12.2021, prin adăugarea unei noi litere g), după cum urmează:  „Art. 6 alin (3) g) La data atribuirii de către A.D.I.G.I.D.I. a noului contract de delegare către un operator de salubrizare.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 117/14.12.2021 rămân neschimbate.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 4 (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru Dumitru, Vârtic Alin), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
2 septembrie 2022

Sari la conținut