HOTĂRÂREA 77/30.09.2021

Privind aprobarea modelului actului adițional pentru prelungirea mandatului administratorului SC ECOTRANS STCM SRL, domnul Mihail George Staicu

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa Ecotrans Stcm Srl nr. 25437/15.09.2021;

Prevederile art. 194 alin. (1) lit. b), art. 197 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și d), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea prelungirii mandatului administratorului ECOTRANS STCM SRL, pentru o perioadă de 3 ani, începand cu data de 03.10.2021 și până la data de 03.10.2024

Art. 2 Aprobarea modelului actului adițional pentru prelungirea mandatului administratorului SC ECOTRANS STCM SRL, domnul Mihail George Staicu, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Împuternicirea Primarul Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup, în vederea semnării hotărârii Adunării Generale  a Asociaților de prelungire a duratei mandatului domnului Mihail George Staicu, a actului constitutiv actualizat cu noua durata de 3 ani, precum și a actului adițional la contractul de mandat încheiat la data de 28.11.2018.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15  consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Gheorghe Dinu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
4 octombrie 2021

Sari la conținut