HOTĂRÂREA 56/26.05.2022

HOTĂRÂRE | 56 | din data de 26.05.2022

Privind organizarea evenimentului “Zilele comunei Mogoșoaia” în Comuna Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Conform prevederilor art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. d), art. 139, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea  organizării evenimentului “Zilele comunei Mogoșoaia” în Comuna Mogoșoaia în perioada 27 mai- 1 iunie 2022.

Art. 2 Aprobarea alocării sumei de 60 000 lei din bugetul local al comunei Mogoșoaia pe anul 2022 de la capitolul 51.02.20 pentru evenimentul “Zilele comunei Mogoșoaia” organizat de Comuna Mogoșoaia

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Aurel Pavel), 3 abțineri (Alin Călin Vărtic, Iustin Cojocaru, Alexandru Iacoban), dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
30 mai 2022

Sari la conținut