HOTĂRÂREA 53/17.06.2021

Privind premierea sportivilor ***** ******** **** și ***** ***** și a antrenorului Stoian Sandu-Gheorghe pentru performanța sportivă deosebită obținută la Cupa României de box-cadeți și Cupa României de box-juniori

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile art. 3 alin. (1) și alin. (2), art. 18 ind. 1 alin. (2) lit. f)  din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. 6 lit. f), art. 139 alin. (1), precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Premierea sportivului ****** ********* legitimat la Asociația Clubul Sportiv de Box Mogoșoaia pentru performanța sportivă deosebită obținută la Cupa României la Box – Juniori desfășurată la Zalău unde a obținut medalia de aur.

Art. 2 Premierea sportivului **** ****** legitimat la Asociația Clubul Sportiv de Box Mogoșoaia pentru performanța sportivă deosebită obținută la Cupa României la Box – cadeți desfășurată la Arad unde a obținut medalia de aur.

Art. 3 Premierea antrenorului Stoian Sandu-Gheorghe legitimat la Asociația Clubul Sportiv de Box Mogoșoaia pentru perfomanța deosebită a sportivilor antrenați ***** **** *******și **** ******* la cele două competiții menționate la art. 1 și art. 2.

Art. 4  Alocarea sumei de 2800 lei de la bugetul local al Comunei Mogoșoaia în vederea premierii sportivului ***** **** ******.

Art. 5 Alocarea sumei de 2.800 lei de la bugetul local al Comunei Mogoșoaia în vederea premierii sportivului **** *****.

Art. 6 Alocarea sumei de 2.800 lei de la bugetul local al Comunei Mogoșoaia în vederea premierii antrenorului ****** *********. 

Art.7 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 8 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0,abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
24 iunie 2021

Sari la conținut