HOTĂRÂREA 51/26.05.2022

HOTĂRÂRE | 51 | din data de 26.05.2022

Privind împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia, domnul                               Paul Mihai Nicu Precup să semneze Decizia Asociatului Unic al SC COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale/semestriale

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa SC Colectare Deseuri Mogosoaia SRL nr. 1630/16.05.2022 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 12282/16.05.2022;

Prevederile art. 111, alin. (2), lit. a din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. c), art. 139. alin.(1), art. 196. alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia, Domnul Paul Mihai Nicu Precup să semneze Decizia Asociatului Unic a SC COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale/semestriale.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
30 mai 2022

Sari la conținut