HOTĂRÂREA 50/27.05.2021

HOTĂRÂRE | 50 | din data de 27.05.2021

Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamililală P+1E, – ***************, nr. *** – nr. cadastral ****

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa nr. 5299/08.03.2021

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 9255/30/4F din 10.02.2021 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Prevederile art. 25 și art. 27 ind 1, art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor 129 alin. (6) lit. c) , art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamililală P+1E, –  ***********, nr. *** – nr. cadastral **** – beneficiar ******  *****. Documentația reglementează:

Se propune menținerea funcțiunii de zonă de locuire. În incintă se propune construirea unui imobil la distanța de 1,00m față de limita posterioară și laterală stânga, împrejmuire, amenajare acces, branșamente utilități. Calculul locurilor de parcare a fost realizat conform H.G. nr. 525/1996. Retragerile față de limitele de proprietate: SV – 5,00m; SE -3,00m; NV – 1,00m; NE – 2,00m. Conform avizului CNAIR nr. 19D/58715/80 din 17.09.2020, construcția cu destinația locuință va fi amplasată la distanța de minim 14,00m față de axul drumului național în timp ce împrejmuirea se va realiza la distanța de minim 13,00m față de axul drumului național. Terenul are asigurat acces carosabil direct din șos. București – Târgoviște printr-o ieșire simplă de pe parcelă, la drumul principal. Parcarea autovehiculelor se va face în interiorul parcelei, numărul total de locuri de parcare fiind de un loc de parcare. Înălțime maximă a construcțiilor:10m. Alimentarea cu apă se va realiza prin intermediul unui racord la rețeaua locală de apă, evacuarea apelor uzate se va face printr-o racordare directă la rețeaua locală de canalizare. Alimentarea cu energie electrică și alimentarea cu gaze naturale se va face prin racord la rețeaua existentă în apropriere. Împrejmuirea către stradă va fi realizată în relație cu împrejmuirile învecinate, înălțimea maximă a acesteia fiind de 2,00m. Spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare vor fi înierbate și plantate. În subzonă UTR 3 spațiile verzi vor ocupa minim 30% din suprafața parcelelor.

Art. 2     Stabilirea perioadei de valabilitate a documentației de trei ani de la aprobare

Art. 3  Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4   Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 2 (Costel Băiaș, Pavel Aurel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
3 iunie 2021

Sari la conținut