HOTĂRÂREA 47/27.05.2021

HOTĂRÂREA | 47 | din data de 27.05.2021

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară;

Prevederile art.1 ale Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

Adresa nr. 1464/2021 emisa de SC Colectare Deşeuri Mogoşoaia SRL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 a SC Colectare Deşeuri Mogoşoaia SRL, conform anexei.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 6 ( Costel Băiaș, Aurel Pavel, Alin Vârtic, Alexandru Iacoban, Felicia Ienculescu-Popovici, Iustin Cojocaru) abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
3 iunie 2021

Sari la conținut