HOTĂRÂREA 46/27.05.2021

HOTĂRÂREA | 46 | din data de 27.05.2021

Privind încetarea contractului de mandat al dlui Melin Murat, administrator al ECOTRANS STCM SRL, desemnarea unui administrator interimar al ECOTRANS STCM SRL și aprobarea contractului de mandat care se va încheia de societatea ECOTRANS STCM SRL cu noul administrator

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Adresa Primăriei Orașului Chitila cu nr.15861/14.05.2021 și înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 10699/14.05.2021;

Hotărârea Consiliului Local nr. 222/25.04.2018 privind asocierea Comuna Mogoșoaia cu Orașul Chitila în scopul înființării unui Operator de transport public regional;

Hotărârea Consiliului Local nr. 262/30.08.2018 privind aprobarea actul constitutiv al ECOTRANS STCM S.R.L;

Hotărârea Consiliului Local nr.310/19.11.2018 pentru aprobarea contractelor de mandat ce se vor încheia de către societatea ECOTRANS STCM SRL cu reprezentanții Consiliului de Administrație;

Procesul verbal al ședinței Adunării Generale a Asociaților ECOTRANS STCM S.R.L din 20.04.2021;

Hotărârea nr. 2/20.04.2021 a Adunării Generale a Asociaților ECOTRANS STCM S.R.L;

Prevederile art. 2030 – 2034 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,

Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) și ale art. 139 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se constată încetat mandatul de administrator în cadrul ECOTRANS STCM, al domnului Melin Murat, începând cu data de 28.04.2021.

Art. 2 Desemnarea în funcția de administrator, pe o durată de 6 luni, calculată de la data numirii acestuia prin Hotărâre a Adunării Generale a Asociaților ECOTRANS STCM S.R.L, a domnul MANOLACHE IOAN, domiciliat în ***********************************

Art. 3 Împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup în vederea semnării documentelor necesar a fi realizate pentru înregistrarea modificărilor menționate în art.1 – art.2, la Oficiul Registrului Comerțului – Ilfov și în vederea semnării contractului de mandat care se va incheia de ECOTRANS STCM S.R.L cu administratorul interimar desemnat.

Art. 4 Aprobarea contractul de mandat care se va încheia de ECOTRANS STCM S.R.L cu administratorul interimar desemnat, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 5 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri , dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
3 iunie 2021

Sari la conținut