HOTĂRÂREA 45/27.05.2021

HOTĂRÂREA | 45 | din data de 27.05.2021

Privind aprobarea participării Consiliului Local al comunei Mogosoaia pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții aferente comunei Mogosoaia din cadrul proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov”, în perioada 2014 -2020

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM0 2014 – 2021, Axa prioritară 3, Obiectiv specific 3.2 – „Cresterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul de convergentă, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;

Hotărârea Consiliului Local Mogoșoaia nr. 90 din data de 31.10.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014-2020”, precum și a cheltuielilor aferente acestuia, modificată prin HCL nr. 247/2018;

Adresa SC Apa Canal Ilfov SA nr. 11794/27.04.2021, inregistrata sub nr. 9566/28.04.2021 la registratura Comunei Mogosoaia;

Adresa SC Apa Canal Ilfov SA nr. 14295/18.05.2021, inregistrata sub nr. 11022/18.05.2021 la registratura Comunei Mogosoaia

În temeiul art. 129 alin. (1), alin (2) lit. b), lit d) și lit e), alin (9) lit a), din O.U.G. 57/219 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Ajustarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiție „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014-2020”, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobarea participării Comunei Mogosoaia cu suma de 1.126.679,94 lei în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014-2020”, sumă ce va fi virată în contul proiectului operațional regional SC Apa-Canal Ilfov SA în 3 rate anuale în perioada 2021-2023

și care reprezintă cofinanțarea de 2% din totalul cheltuielilor eligibile, în conformitate cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4  Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 1(Costel Băiaș), abţineri 1 ( Pavel Aurel) , dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
3 iunie 2021

Sari la conținut