HOTĂRÂREA 18/18.02.2021

Privind organizarea evenimentului “KULTURESTOCK” în cadrul Parcului Mogoșoaia, organizat de Comuna Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Potrivit art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (7), lit. d, art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind aprobarea Codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea organizării evenimentului “KULTURESTOCK” în cadrul Parcului Mogoșoaia, organizat de Comuna Mogoșoaia, în perioada februarie – noiembrie 2021.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 5 (Pavel Aurel, Ienculescu-Popicivi Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Iacoban Alexandru), abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
3 martie 2021

Sari la conținut