PROIECT DE HOTĂRÂRE 95/30.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 95| din data de 30.08.2022

Privind trecerea  unui bun imobil din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Adresa Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila nr. 23813/30.08.2022 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 19906/30.08.2022;

Potrivit art. 554 și art. 859 din Codul Civil;

Conform art. 286 alin. (4) și art. 296 din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

În temeiul . 196 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a)din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea trecerii bunului imobil identificat cu nr. cadastral 67620  în suprafață de 22.134 mp înscris în Cartea funciară nr. 67620 din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia.

Art. 2 Declararea de uz și de interes public local a bunului imobil prevăzut la art. 1 din prezentul proiect de hotărâre.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
30 august 2022

Sari la conținut