PROIECT DE HOTĂRÂRE 92/24.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 92| din data de 24.08.2022

Privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de Programul pentru școli al României pentru anii școlari 2017- 2023

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresele Instituției Prefectului Județului Ilfov înregistrate la Comuna Mogoșoaia sub nr. 19142/18.08.2022 și nr. 19389/23.08.2022

Ținând cont de prevederile Procedurii privind colaborarea și distribuirea de responsabilități între consiliile județene și consiliile locale astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 1, alin. (4) și alin. (5) din O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Mogoșoaia.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
24 august 2022

Sari la conținut