PROIECT DE HOTĂRÂRE 9/19.01.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 9 | din data de 19.01.2023

Privind stabilirea salariilor/indemnizațiilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” utilizate în cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, pentru anul 2023

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile art. 155 alin. (1) lit. c)  și alin. (4) lit. a), art. 390, art.417, art.539, art. 547 și art. 552 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 3 alin. (4), art. 6, art. 8 alin. (1), art.10, art. 11, art. 12, art.18, art.25 art. 40, Anexa nr. VIII, Capitolul I, litera A, punctul III, lit.a) și b) – notă, Capitolul II, litera A , punctul IV, lit. a) și lit.b) – notă din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice actualizată cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

Prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 131/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene;

Prevederile procesul-verbal nr. 32166/29.12.2022 încheiat între conducerea instituției comuna Mogoșoaia și reprezentanții salariaților instituției Comuna Mogoșoaia, urmare a  consultării acestora în baza art.11 alin. (1) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată ;

Prevederile prevederile art. III din O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, actualizată cu modificările şi  completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 53/2003 -Codul muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.35^1 din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile H.G. nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

Prevederile Legii nr.  367/2022 privind dialogul social;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1 Stabilirea salariilor/indemnizațiilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” utilizate în cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, pentru anul 2023, conform anexelor 1-4.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
20 ianuarie 2023

Sari la conținut