PROIECT DE HOTĂRÂRE 87/22.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 87| din data de 22.08.2022

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în Consiliul de Administrație al Grădiniței “Zori de Zi” Mogoșoaia

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile art. 16 alin. (1) și art. 96 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011

Prevederile art. 4 alin. (4) din Ordinul nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;

Adresa Grădiniței “Zori de Zi” Mogoșoaia nr. 105/18.08.2022 înregistrată la sediul Comunei Mogoșoaia sub nr. 19216/19.08.2022.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

SE PROPUNE:

Art. 1 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în Consiliul de Administrație al Grădiniței “Zori de Zi” Mogoșoaia.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
24 august 2022

Sari la conținut