PROIECT DE HOTĂRÂRE 56/18.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 56 | din data de 18.05.2022

Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov

Având în vedere:

Referatul de aprobare aL inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa nr. 10285/15.04.2022;

Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;

Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice ele transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 (1) Aprobarea Contractulului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov, pe o perioadă de 10 ani, cu operatorul SC Regio Serv Transport SRL, în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, împreună cu anexele și documentele asociate acestuia.

(2) Contractul de delegare împreună cu anexele și documentele asociate acestuia se constituie în Anexa 1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia, să aprobe documentația de atribuire privind delegarea de gestiune a serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov, potrivit art. 8 alin. (3) lit. d^1) din Legea nr. 51/2006.

Art. 3 Aprobarea gestiunii directe ca modalitate de gestiune a serviciului public de transport local de călători în regiunea București – Ilfov.

Art. 4 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia, să atribuie direct serviciul public de transport local de călători și să semneze Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov, pe o perioadă de 10 ani, cu operatorul SC Regio Serv Transport SRL.

Art. 5 Acordarea mandatului special Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov pentru ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia să semneze Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov pe o perioadă de 10 ani cu operatorul SC Regio Serv Transport SRL

Art. 6 Acordarea mandatului domnului Paul Mihai Nicu Precup, Primarul Comunei Mogoșoaia, reprezentant al Comunei Mogoșoaia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov pentru ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia, în calitate de beneficiară a serviciului de transport public,  să semneze Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov pe o perioadă de 10 ani cu operatorul SC Regio Serv Transport SRL.

Art. 7. Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia, să aprobe stabilirea, ajustărea sau modificarea preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente, potrivit art. 8 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 51/2006.

Art. 8 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, pentru ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia, să refuze, în condiții justificate, aprobarea prețurilor și tarifelor propuse de operator, potrivit art. 9 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 51/2006

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
19 mai 2022

Sari la conținut