PROIECT DE HOTĂRÂRE 53/18.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 53 | din data de 18.05.2022

Privind împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia. domnul Paul Mihai Nicu Precup să semneze Decizia Asociatului Unic al SC COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale/semestriale

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa SC Colectare Deseuri Mogosoaia SRL nr. 1630/16.05.2022 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 12282/16.05.2022;

Prevederile art. 111, alin. (2), lit. a din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. c), art. 139. alin.(1), art. 196. alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia. domnul Paul Mihai Nicu Precup să semneze Decizia Asociatului Unic a SC COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale/semestriale.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
19 mai 2022

Sari la conținut