PROIECT DE HOTĂRÂRE 34/14.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 34 | din data de 14.03.2022

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în calitate de membru supleant în cadrul Comisiei de evaluare a probei de interviu organizate pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza UAT Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr. 4597/2021;

Adresa Inspectoratului Școlar Județean Ilfov nr. 1713/14.02.2022.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1),  alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. a) și art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în calitate de membru supleant în cadrul Comisiei de evaluare a probei de interviu organizate pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza UAT Mogoșoaia

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
28 martie 2022

Sari la conținut