PROIECT DE HOTĂRÂRE 17/20.01.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 17 | din data de 20.01.2023

Privind  aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare a unor bunuri aflate in patrimoniul comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Proces-verbal nr. 31871/23.12.2022 al Comisiei de inventariere;

Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 si OMFP nr. 2861/2009 cu privire la Normele de organizare si efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin (3) lit. g), art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G .nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare a unor bunuri aflate in patrimoniul Comunei Mogoșoaia prevăzute în anexa de la prezentul proiect de hotărâre.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
26 ianuarie 2023

Sari la conținut