PROIECT DE HOTĂRÂRE 15/19.01.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 15 | din data de 19.01.2023

Privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2023

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 – Secţiunea a 2-a, Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2023,

Decizia nr. 13645219/30.12.2022 a sefului Administratiei Judetene Ilfov, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice – Bucuresti, pentru comunicarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor estimate ce urmeaza a fi incasate in anul 2023 din impozitul pe venit;

Decizia nr. 13645204/29.12.2022 a sefului Administratiei Judetene Ilfov, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice – Bucuresti, de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, alocate prin Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

Decizia nr. 13645205/29.12.2022 a sefului Administratiei Judetene Ilfov, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice – Bucuresti, de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si cel confesional, acreditate, alocate prin  Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

Adresa nr. IFG_STZ_906/10.01.2023 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice – Bucuresti, Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Judetului Ilfov, prin care se comunica repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata;

Adresa nr. 129/16.01.2023 a Scolii Gimnaziale nr.1 Mogosoaia privind suma bugetata pentru Sursa E;

Prevederile art 3 alin. (1), art. 4 alin. (1)-(3), art. 5 alin.(1) și (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea bugetului general al Comunei Mogoșoaia pe anul 2023, din care :bugetul local pe anul 2023 – Sursa A, în valoare de 96.656,09 mii RON, conform Anexei nr. 1, bugetul institutiei publice Scoala Gimnaziala nr. 1 Mogosoaia pe anul 2023 – Sursa E, in valoare de 83,00 mii RON, conform Anexei nr. 2 și bugetul institutiei publice Club Sportiv Progresul Mogosoaia pe anul 2023 – Sursa G, in valoare de 718,80 mii RON, conform Anexei nr. 3.

Art. 2 Aprobarea obiectivelor de investiții cuprinse în programul de investiţii publice pe anul 2023, în suma de 40.321,19 mii RON, din care: 8508,00 mii RON – Bugetul local, cheltuieli de capital, conform Anexei nr. 4 și 31.813,19 mii RON – Bugetul local – cap. 58, cheltuieli de capital, conform anexei nr 5.

Art. 3 Excedentul bugetului local din anii anteriori in suma de 2.417.731 lei se va utiliza ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, respectiv pentru obiectivele de investii: Amenajare centru multifunctional Comuna Mogosoaia, Judet Ilfov; Studiu de Fezabilitate Complex Medical Carol Davila – University Medical City.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
20 ianuarie 2023

Sari la conținut