PROIECT DE HOTĂRÂRE 103/18.10.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 103| din data de 18.10.2022

Privind transmiterea fără plată a terenului în suprafață de 1194 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Mogoșoaia, identificat cu număr cadastral 67640, înscris în Cartea Funciară nr. 67640 în proprietatea Parohiei Mogoșoaia I

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Hotărârea Consiliului Local Mogoșoaia nr. 60/16.06.2022;

Adresa Parohiei Mogoșoaia I înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 22288/23.09.2022;

Conform art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4 din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate ăn folosința unităților de cult;

În temeiul art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea transmiterii fără plată a terenului în suprafață de 1194 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Mogoșoaia, identificat cu număr cadastral 67640, înscris în Cartea Funciară nr. 67640 în proprietatea Parohiei Mogoșoaia I

Art. 2 Interzicerea înstrăinării și schimbării destinației terenului prevăzut la art. 1 pe o perioadă de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de proprietate de către Parohia Mogoșoaia I.

Art. 3 Actul se transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate se încheie în termen de 15 zile de la data adoptării prezentului proiect de hotărâre.

Art. 4 Toate cheltuielile ocazionate de încheierea actului de transmitere a proprietății vor fi suportate din fondurile parohiei.

Art. 5 Împuternicirea doamnei Roxana Cristina Chihai, în calitate de viceprimar al Comunei Mogoșoaia, să semneze actul de transmitere a dreptului de proprietate.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
9 decembrie 2022

Sari la conținut