Proces verbal ședința nr. 29697din 24.11.2022

PROCES-VERBAL

Nr. 29697 din 24.11.2022

Ședința se desfășoară la ora 16.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.
La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 11 consilieri locali, prin apel telefonic doamnele Andrei Amalia, Ienculescu Popovici Felicia și domnii Iacoban Alexandru Dumitru, Pavel Aurel.

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Secretarul general supune la vot proiectul de hotărâre nr. 119 din 23.11.2022 Privind alegerea președintelui de ședință pentru desfășurarea ședinței consiliului local din 24.11.2022, a fost propusă doamna Chihai Roxana Cristina, propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Din motive de sănătate, doamna Andrei Amalia nu poate fi prezentă fizic la ședința de consiliu.

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta este adoptată cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea suplimentătii ordinii de zi.

 1. Proiect de hotărâre nr. 121 din 24.11.2022 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici revizuiti pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Ilfov, în perioada 2014-2020”, aceasta a fost adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, abțineri 5 (Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru Dumitru, Vârtic Alin, Cojocaru Iustin, Pavel Aurel).
  Domnul Cojocaru Iustin motivează abținerea prin lipsa timpului de verificare a proiectului, acesta a fost transmis cu 20 minute înaintea începerii ședinței.
 2. Proiect de hotărâre nr. 117 din 21.11.2022 privind aprobarea modelului actului adițional pentru prelungirea mandatului administratorului ECOTRANS STCM SRL, domnul Ioan Manolache, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
 3. Proiect de hotărâre nr. 118 din 23.11.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39/31.03.2022 privind înființarea Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
 4. Proiect de hotărâre nr. 120 din 23.11.2022 privind premierea sportivului Ispir Raffael-Tudor-Mihai și a antrenorului Stoian Sandu-Gheorghe pentru performanța sportivă deosebită obținută la Box, Campionatul Național de Juniori 2022, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

 1. Proiect de hotărâre nr. 106 din 14.11.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 a SC ECOTRANS STCM SRL, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
 2. Proiect de hotărâre nr. 107 din 14.11.2022 pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile iunie, iulie, august și septembrie 2022, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
 3. Proiect de hotărâre nr. 108 din 14.11.2022 privind acceptarea Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cote indivize din imobilul teren identificat cu nr. cadastral 65158 situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
 4. Proiect de hotărâre nr. 109 din 15.11.2022 privind alocarea unei sume pentru evenimentul “Sărbătorile iernii în comuna Mogoșoaia” organizat de Comuna Mogoșoaia, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
 5. Proiect de hotărâre nr. 110 din 16.11.2022 privind încheierea unui contract de asociere cu ASOCIAȚIA RUNCORP în vederea organizării evenimentului „Asaltul Lupilor Family”, aceasta a fost adoptat cu un număr de 11 voturi pentru, abțineri 3 (Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru Dumitru, Cojocaru Iustin, Pavel Aurel).

Domnul Cojocaru Iustin emite amendament verbal prin care propune ca 100 de locuitori din Mogoșoaia să beneficieze de intrare gratuita la această competiție ce presupune adaugarea unui articol la „Obligațiile părtilor”, „Obligațiile organizatorilor”, și anume ca 100 de persoane, locuitori din comuna Mogoșoaia să poată participa gratuit la acest eveniment” , aceast amendament a fost respins cu un număr de 9 voturi împotrivă, pentru 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru Dumitru, Cojocaru Iustin, Pavel Aurel), abținere 1 (Covaci Florin).

Doamna Roxana Cristina Chihai susține că la fiecare ediție desfășurată în comuna Mogoșoia, au oferit intrare gratuită copiilor din familii defavorizate și celor de la Fundația The Door.

 1. Proiect de hotărâre nr. 111 din 17.11.2022 privind însușirea raportului de evaluare nr.28142/08.11.2022, precum și aprobarea prețului de achiziție a imobilului teren în suprafață de 1400 mp identificat cu nr. cadastral 67887, aceasta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
 2. Proiect de hotărâre nr. 112 din 17.11.2022 Privind atribuirea denumirii unor străzi din Comuna Mogoșoaia, aceasta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
 3. Proiect de hotărâre nr. 113 din 17.11.2022 Privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, aceasta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
 4. Proiect de hotărâre nr. 114 din 18.11.2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate și indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de Poziție pentru proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”, aceasta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
 5. Proiect de hotărâre nr. 115 din 18.11.2022 privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (Asociația), aceasta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
 6. Proiect de hotărâre nr. 116 din 18.11.2022 Privind trecerea din domeniul public al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Județului Ilfov a terenului identificat cu nr. cadastral 67613, înscris în Cartea Funciară nr. 67613 a UAT Mogoșoaia, în vederea realizării unui centru de colectare prin aport voluntar în cadrul proiectului “Înființare de centre de colectare prin aport voluntar în județul Ilfov”, aceasta a fost respins cu un număr de 13 voturi împotrivă, abțineri 2 (Pavel Aurel, Cojocaru Iustin)

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR GENERAL,

Actualizat la:
9 decembrie 2022

Sari la conținut