Proces verbal ședința nr. 13227 din 26.05.2022

PROCES-VERBAL

Nr. 13227 din 26.05.2022

Ședința se desfășoară la ora 17.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.
La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 12 consilieri locali, prin intermediul online Aurel Pavel, Alin Călin Vărtic, absenți Felicia Ienculescu Popovici.
Secretarul general supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta este adoptată cu 13 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Aurel Pavel).

Se trece la discutarea ordinii de zi.

  1. Proiect de hotărâre nr. 51/18.05.2022 Pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile februarie și martie 2022, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
  2. Proiect de hotărâre nr. 52/18.05.2022 Privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al Comunei Mogoşoaia la 31.12.2021, acesta a fost adoptat cu 10 voturi pentru, 4 abțineri (Aurel Pavel, Alin Călin Vărtic, Iustin Cojocaru, Alexandru Iacoban).
  3. Proiect de hotărâre nr. 53/18.05.2022 Privind împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia. domnul Paul Mihai Nicu Precup să semneze Decizia Asociatului Unic al SC COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale/semestriale, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
  4. Proiect de hotărâre nr. 54/18.05.2022 Privind acceptarea Declarației de renunțare a imobilelor teren în suprafață de 1200 mp, respectiv 1745 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
  5. Proiect de hotărâre nr. 55/18.05.2022 Privind însușirea raportului de evaluare nr. 10425/18.04.2022, precum și aprobarea prețului de achiziție a imobilului teren în suprafață de 1194 mp identificat cu nr. cadastral 67640, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
  6. Proiect de hotărâre nr. 56/18.05.2022 Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea suplimentării ordinii de zi

  1. Proiect de hotărâre nr. 57/23.05.2022 Privind organizarea evenimentului “Serbarea copiilor” în cadrul Parcului Mogoșoaia, acesta a fost adoptat cu 11 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Alin Călin Vărtic, Iustin Cojocaru, Alexandru Iacoban).
  2. Proiect de hotărâre nr. 58/23.05.2022 Privind organizarea evenimentului “Zilele comunei Mogoșoaia” în Comuna Mogoșoaia, acesta a fost adoptat cu 10 voturi pentru, 1 voturi împotrivă (Aurel Pavel), 3 abțineri (Alin Călin Vărtic, Iustin Cojocaru, Alexandru Iacoban).
  3. Proiect de hotărâre nr. 59/23.05.2022 Pentru modificarea HCL nr. 39/31.03.2022 privind înființarea Clubului Sportiv de drept public „Club Sportiv Progresul Mogoșoaia”, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
  4. Proiect de hotărâre nr. 60/25.05.2022 Privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat la data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA Ilfov, în numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar și S.C. Apă-Canal Ilfov S.A., în calitate de Delegat (Operator), acesta a fost adoptat cu 13 voturi pentru, 1 voturi împotrivă (Aurel Pavel)

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     SECRETAR GENERAL,

Florin Răducu Covaci                                            Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
20 iunie 2022

Sari la conținut