HOTĂRÂREA 821/10.12.2020

Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mogoșoaia pe principalele domenii de activitate – mandat 2020-2024

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile Ordinului Prefectului Județ Ilfov nr. 605/03.11.2020 înregistrat la Comuna Mogoșoaia sub nr. 29282/10.11.2020;

Propunereile formațiunilor politice înregistrate sub nr. 31371/10.12.2020, nr. 31339/10.12.2020 și nr. 31338/10.12.2020;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; În temeiul prevederilor art. 124, art. 125, art. 126, 129 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 141, art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind aprobarea aprobarea Codului Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Stabilirea și organizarea unui număr de 4 (patru) comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Mogoșoaia și componența numerică a acestora în mandatul 2020-2024, după cum urmează:

I. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, juridică, activități economico-financiare, protecția mediului, agricultură, fonduri europene, disciplină – formată din 5 (cinci) Consilieri Locali;

II. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie -formată din 5 (cinci) Consilieri Locali;

III. Comisia pentru muncă, protecție socială și protecția copilului – formată din 5 (cinci) Consilieri Locali;

IV. Comisia pentru turism, tineret și sport – formată din 5 (cinci) Consilieri Locali.

 Art. 2 Stabilirea numărului locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri în cadrul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale, după cum urmează: PNL 11 locuri, USR PLUS 5 locuri, PMP 3 locuri, PSD 1 loc.

 Art. 3 În vederea repartizării acestor 11 locuri PNL, 5 locuri USR PLUS, 3 locuri PMP și 1 loc PSD în cele 4 comisii se vor face propuneri de împărțire a lor de către fiecare formațiune politică în parte.

Art. 4 Stabilirea componenței nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mogoșoaia pentru mandatul 2020-2024, după cum urmează:

1. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, juridică, activități economico-financiare, protecția mediului, agricultură, fonduri europene, disciplină, în următoarea componență:

1. Marian Gheorghe

2. Florin Răducu Covaci

3. Nicolae Predeșel

4. Costel Băiaș

5. Alexandru Dumitru Iacoban

II. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, în următoarea componență:

1. Mariana Mihalache

2. Roxana Cristina Chihai

3. Victor Diaconescu

4. Alin Călin Vârtic

5. Felicia Ienculescu-Popovici

III. Comisia pentru muncă, protecție socială și protecția copilului, în următoarea componență:

1. Valentin Ene

2. Marian Gheorghe

3. Florin Răducu Covaci

4. Gheorghe Dinu

5. Felicia Ienculescu-Popovici

IV. Comisia pentru turism, tineret și sport, în următoarea componență:

1. Bogdan Constantin Stan

2. Valentin Ene

3. Costel Băiaș

4. Iustin Cojocaru

5. Aurel Pavel

Art. 5 De la data aprobării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile HCL nr. 817/24.11.2020 și HCL nr. 818/24.11.2020.

Art. 6 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

 Art. 7 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut