HOTĂRÂREA 75/30.08.2021

Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile februarie-iunie 2021

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Adresa Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia nr. 1349/09.07.2021 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 17045/12.07.2021;

Prevederile art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale;

Prevederile art. (1) și art. (2) din Instrucțiunile nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a, alin. (7) lit.a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile februarie-iunie 2021 în cuantum de 6334 lei.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3  Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0,abţineri 1, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă

Preşedinte de şedinţă,
Gheorghe Dinu  
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
2 septembrie 2021

Sari la conținut