HOTĂRÂREA 74/28.07.2022

HOTĂRÂRE | 74| din data de 28.07.2022

Privind  încheierea unui acord de colaborare între AVPS ACVILA, gestionarul Fondului Cinegetic nr. 6 denumit Tamaș și Consiliul Local al Comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Adresa Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi “ACVILA” nr. 16358/07.07.2022;

Potrivit art. 6, alin. (1), lit. w) din Legea vânătorilor și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 13/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 407/2006 legea vânătorilor și a protecției fondului cinegetic;

Ordinul nr. 1570/2022 privind stabilirea modelului-cadru al acordului de colaborare dintre gestionarul fondului cinegetic şi unităţile administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu alin. (9) lit. 2), art. 140 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G .nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. Aprobarea încheierii unui acord de colaborare între AVPS ACVILA, gestionarul Fondului Cinegetic nr. 6 denumit Tamaș și Consiliul Local al Comunei Mogoșoaia, conform anexei.

Art. 2 Desemnarea doamnei Roxana Cristina Chihai ca persoana responsabilă cu ducerea la îndeplinire a precedurilor stabilite prin acordul de colaborare

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 2 (Pavel Aurel, Dinu Gheorghe), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
2 august 2022

Sari la conținut