HOTĂRÂREA 41/18.04.2022

HOTĂRÂRE | 41 | din data de 18.04.2022

Privind aprobarea cererii de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții “Extindere sistem inteligent de distribuție gaze naturale în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii Anghel Saligny;

În temeiul Ordinului 278/167/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii “Anghel Saligny”, pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;

Conform Ordinului nr. 1.330/947/2021 privind aprobarea standardului de cost aferent obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții Anghel Saligny;

Potrivit art. 136 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În baza prevederilor art. 129, alin. (1), alin (2) lit b), alin (7) lit k) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin (3) lit. a), lit. d) art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea cererii de finanțare, întocmită conform Anexei nr. 1 la Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii “Anghel Saligny”, pentru categoria de investitii prevazuta la art.4 alin.(1) lit.e) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 95/2021, pentru obiectivul de investitii “Extindere sistem inteligent de distribuție gaze naturale în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” pentru care se solicita finanțarea prin Programul național de investitii “Anghel Saligny”, anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobarea Devizului General estimativ, întocmit conform Anexei nr. 2.1 la Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”, pentru categoria de investiții prevazută la art.4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021, pentru obiectivul de investitii “Extindere sistem inteligent de distributie gaze naturale in Comuna Mogoșoaia, judetul Ilfov” pentru care se solicita finanțarea prin Programul național de investitii “Anghel Saligny”, anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobarea includerii proiectului  “Extindere sistem inteligent de distributie gaze naturale in Comuna Mogosoaia, judetul Ilfov” in cadrul Programului National de Investiții „Anghel Saligny” si suportarea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 2 (Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Roxana Cristina Chihai
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
19 aprilie 2022

Sari la conținut