HOTĂRÂREA 36/31.03.2022

HOTĂRÂRE | 36 | din data de 31.03.2022

Privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor Scolii Gimnaziale nr. 1 Mogosoaia, judet Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (2), (3), art. 82 alin. (1), (11), (12), (2), (3) si art.105 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale;

Conform Ordinului nr. 5870/2021 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;

Prevederile HG nr. 1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda in anul scolar 2021-2022;

În temeiul prevederilor 129 alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea cuantumului lunar al unei burse pentru elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia, după cum urmează: Bursa de merit: 200 lei, Bursa de studii:150 lei și Burse de ajutor social: 200 lei.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Roxana Cristina Chihai
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
4 aprilie 2022

Sari la conținut