HOTĂRÂREA 27/30.03.2021

Privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare  al Serviciului Public Comunitar de Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Mogoșoaia  

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa  Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Ilfov nr.19229/04.11.2020, înregistrată la instituția Comuna Mogoșoaia cu nr. 28969/05.11.2020, prin care se solicită modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar de Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Mogoșoaia, ca urmare a modificărilor legislative intervenite;

Avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date nr. 3467555 din data de 03.02.2021, înregistrat la Serviciul Public de Evidență a Persoanelor al Județului Ilfov cu nr. 19208/17.02.2021, respectiv înregistrat la instituția comuna Mogoșoaia – SPCLEP sub nr.40823/18.02.2021;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările ulterioare , coroborate cu:

Dispozițiile art. 9 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr.372/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  art.139 alin (1) coroborat cu art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019  privind Codul administrativ cu modificările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea organigramei, statul de funcții și a regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Comunei Mogoșoaia , conform anexelor nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Începând cu data prezentei, orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea. 

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul General al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

      Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
13 aprilie 2021

Sari la conținut