HOTĂRÂREA 114/24.11.2022

HOTĂRÂRE | 114| din data de 24.11.2022

Privind aprobarea modelului actului adițional pentru prelungirea mandatului administratorului ECOTRANS STCM SRL, domnul Ioan Manolache

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Adresa Ecotrans Stcm Srl nr. 540/18.11.2022 înregistrată la Comuna Mogoșoaia cu nr.29195/21.11.2022;

Prevederile art. 194 alin. (1) lit. b), art. 197 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și b), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea prelungirii mandatului administratorului ECOTRANS STCM SRL, domnul Ioan Manolache, pentru o perioadă de 1 an, începand cu data de 08.12.2022 și până la data de 07.12.2023.

Art. 2 Aprobarea modelului actului adițional la Contractul de mandat încheiat la data de 27.05.2021, pentru prelungirea mandatului administratorului ECOTRANS STCM SRL, domnul Ioan Manolache, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu PRECUP, în vederea semnării hotărârii Adunării Generale  a Asociaților de prelungire a duratei mandatului domnului Ioan Manolache, a actului constitutiv actualizat cu noua durata a mandatului de 1 an, precum și a actului adițional la contractul de mandat încheiat la data de 27.05.2021.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Roxana Cristina Chihai
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
9 decembrie 2022

Sari la conținut