HOTĂRÂREA 112/26.11.2021

HOTĂRÂRE | 112 | din data de 26.11.2021

Privind darea din administrarea Consiliului Local Mogoșoaia, în administrarea Consiliului Județean Ilfov a străzii Valea Parcului aflată în domeniul public al comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art. 867 și urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a),  art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind aprobarea Codului administrativ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Darea în administrarea Consiliului Județean Ilfov a străzii Valea Parcului aflată în domeniul public al comunei Mogoșoaia și administrarea Consiliului local Mogoșoaia, pentru executarea lucrărilor de „Așternere covor asfaltic” conform datelor de identificare din anexă.

Art. 2 Darea în administrare, a străzii Valea Parcului, Consiliului Județean Ilfov se face pe perioadă determinată, până la finalizarea lucrărilor.

Art. 3 Împuternicirea domnului Paul Mihai Nicu PRECUP, în calitate de primar al comunei Mogoșoaia, să semneze contractul de dare în administrare încheiat între Consiliul Județean Ilfov și Consiliul Local Mogoșoaia.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
2 februarie 2022

Sari la conținut