HOTĂRÂREA 109/24.11.2022

HOTĂRÂRE | 109| din data de 24.11.2022

Privind atribuirea denumirii unor străzi din Comuna Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Hotărârea Consiliului Local nr. 96/29.09.2022;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Atribuirea denumirii de „Strada Ariei” imobilului identificat cu numărul cadastral 67871 înscris în cartea funciară numărul 67871 a comunei Mogoșoaia.

Art. 2 Atribuirea denumirii de „Strada Prelungirea Ariei” imobilulului identificat cu numărul cadastral 67870 înscris în cartea funciară numărul 67870 a comunei Mogoșoaia.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Roxana Cristina Chihai
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
9 decembrie 2022

Sari la conținut