HOTĂRÂREA 826/23.12.2020

Privind aprobarea indemnizației de instalare pentru doamna Vrăjitoru M. Ramona, profesor învățământ primar, titular al Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Referatul Școlii Gimnaziale Mogoșoaia nr. 1990/03.11.2020 înregistrat la Comuna Mogoșoaia sub nr. 29203/09.11.2020;

Prevederile art. 23 alin. (1) din H.G. nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului  din unități bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 76 alin. (4) lit. n) din Codul fiscal, actualizat, cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 34 alin. (1) lit. b) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivelul sectorului de activitate învățământ preuniversitar publicat în Monitorul Oficial nr. 1/28.02.2017, modificat prin Actul Adițional înregistrat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale – Direcţia pentru Dialog Social sub nr. 335/29.06.2018;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Potrivit art. 129 alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea doamnei Vrăjitoru M. Ramona, profesor învățământ primar, titular al Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia, a indemnizației de instalare în cuantum de 3.831 lei, reprezentând contravaloarea unui salariu de bază.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut