DISPOZIŢIA 470/23.09.2022

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 29.09.2022

Primarul comunei Mogoşoaia;

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 22322/23.09.2022

În temeiul art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a) teza finală, art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 29.09.2022, ora 17.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 30.08.2022.

2. Proiect de hotărâre nr. 96 din 20.09.2022 Privind trecerea unui bun imobil identificat cu numarul cadastral 67613 din domeniul privat al comunei Mogoșoaia, în domeniu public al comunei Mogoșoaia.

3. Proiect de hotărâre nr. 97 din 20.09.2022 Privind încheierea unui contract de asociere cu ASOCIAȚIA RUNCORP în vederea organizării evenimentului „Asaltul Lupilor Family”.

4. Proiect de hotărâre nr. 98 din 20.09.2022 Privind aprobarea rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2022.

5. Propunere nr. 22258/23.09.2022.

Pentru proiectele de hotărâre nr. 2-4

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico-financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Pentru proiectele de hotărâre nr. 3, 4

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Pentru proiectul de hotărâre nr. 4

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru muncă, protecție socială și protecția copilului

Pentru proiectul de hotărâre nr. 3, 4

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                      Secretar General,

                                                                                            Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
9 decembrie 2022

Sari la conținut