DISPOZIŢIA 324/03.09.2021

Privind prelungirea duratei termenului de depunere a Dosarului de Participare, cât și a duratei termenului pentru exprimarea Acordului de către Proprietarii Vizati

Având în vedere:

Referatul nr. 24365/03.09.2021;

Prevederile art. 27 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local Mogoșoaia nr. 60/02.07.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov în suprafață totală de 1168,51 hectare din cadrul unității administrativ – teritoriale Mogoșoaia, județ Ilfov

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Se aprobă prelungirea duratei termenului de depunere a Dosarului de Participare, cât și a duratei termenului pentru exprimarea Acordului de către Proprietarii Vizati, până la data de 04.10.2021.

Art. 2 Proprietarii Vizați care doresc să beneficieze de prelungirea prevăzută la art. 1 vor transmite în acest sens o solicitare scrisă prin depunere la Registratura Comunei Mogoșoaia, prin email la adresa primaria@mogosoaia.ro, sau pe faxul instituției la nr. 021. 351.66.95.

Art. 3 Secretarul general va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

Art. 4 Prezenta dispoziție se va comunica membrilor prevăzuți la art. 1 și Instituției Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
3 septembrie 2021

Sari la conținut