DISPOZIŢIA 304/19.05.2022

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 26.05.2022

Primarul comunei Mogoşoaia;

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr.12518/18.05.2022

Conform art. 22 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Mogoșoaia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/22.04.2021

În temeiul art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 26.05.2022, ora 17.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1.       Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 13.05.2022.

2.       Proiect de hotărâre nr. 51/18.05.2022 Pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile februarie și martie 2022

3.       Proiect de hotărâre nr. 52/18.05.2022 Privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al Comunei Mogoşoaia la 31.12.2021

4.       Proiect de hotărâre nr. 53/18.05.2022 Privind împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia. domnul Paul Mihai Nicu Precup să semneze Decizia Asociatului Unic al SC COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale/semestriale

5.       Proiect de hotărâre nr. 54/18.05.2022 Privind acceptarea Declarației de renunțare a imobilelor teren în suprafață de 1200 mp, respectiv 1745 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov

6.       Proiect de hotărâre nr. 55/18.05.2022 Privind însușirea raportului de evaluare nr. 10425/18.04.2022, precum și  aprobarea prețului de achiziție a imobilului teren în suprafață de 1194 mp identificat cu nr. cadastral 67640

7.       Proiect de hotărâre nr. 56/18.05.2022 Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov

Pentru proiectele de hotărâre nr. 2-7

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activitati economico – financiare, agricultura, protectia mediului si turism, juridica si disciplina

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 2

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 2

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru muncă, protecție-socială și protecția copilului

Pentru Proiectul de hotărâre nr. 2

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. 4 și art. 243 alin. 1 lit. e din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                   Secretar General,

                                                                                            Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
19 mai 2022

Sari la conținut