DISPOZIŢIA 289/24.08.2021

Privind convocarea ședinței ordinară  a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 30.08.2021

Având în vedere:

Referatul  Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr.22980/23.08.2021;

În temeiul art. 133 alin. (1) , art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinara din data de 30.08.2021 ora 18.30 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței din data de 28.07.2021 a Consiliului Local Mogoșoaia,

2. Privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de delegare a gestiunii a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, a Caietului de Sarcini, a Regulamentului și a modelului Constractului de delegare a serviciului de gestionare al câinilor fără stăpân pentru Comuna Mogoșoaia.

3. Privind aprobarea contractului – cadru pentru acoperirea costurilor pentru colectarea li transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje gestionte prin serviciul de salubrizare al U.A.T Mogoșoaia la nivelul UAT Mogoșoaia jud Ilfov

4. Privind aprobarea Raporului de eveluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia semstrului I 2021 și a planului de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de urgență, instruirea personalului și a activității de intervenție în anul 2021 semestrul II

5. Privind prelungirea autorizațiilor taxi numerele 015 și 018 ale transportatorului autorizat S.C. SALON RELAZ SRL.

6. Privind transferul dreptului de proprietate din proprietatea publică a Comunei Mogoșoaia în proprietatea publică a Statului Român și în administrarea C.N.A.I.R S.A a bunurilor afectate de lucrarea de utilitate publică ,,Autostrada de centură București km 0+000 km100+900 sector Centura Nord km 0+000=km 52+770,,

7.Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr.1 Mogoșoaia, pentru lunile februarie- iunie 2021

8. Privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Mogoșoaia și a doamnei Adriana Coca Tudor reprezentant al Comunei Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Mogoșoaia, precum și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 2-6

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism, juridică, activități economico – financiare, protecția mediului, agricultură, fonduri europene, disciplină                                                                                                                                                                                             

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 7-8

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru activități social culturale, culte, înățământ, sănătate și familie

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 7

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru muncă, protecție socială și protecșia copilului

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 7

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora sau prin poșta electronică.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului general potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
25 august 2021

Sari la conținut