HOTĂRÂREA 167/21.12.2023

HOTĂRÂRE | 167 | din data de 21.12.2023

Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2023

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Decizia nr. 12113140 din 05.12.2023 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Judetului Ilfov privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si cel confesional acreditate aprobate prin Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 si influentate cu HG 1139/2023

Decizia nr. 12113627 din 19.12.2023 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Judetului Ilfov privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, aprobate prin Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 si influentate cu HG 999/2023, OUG 90/2023, HG 1139/2023, HG 1255/2023

Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 – Secţiunea a 2-a, Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2023

Prevederile art 3 alin. (1), art. 4 alin. (1)-(3), art. 5 alin. (1) și (2), art. 19 alin 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2023, astfel: bugetul local pe anul 2023,  sursa A, în valoare de 100.855,77 mii RON, conform Anexei nr. 1, bugetul institutiei publice Scoala Gimnaziala nr. 1 Mogosoaia pe anul 2023 – Sursa E, in valoare de 83,00 mii RON,

conform Anexei nr. 2, bugetul institutiei publice Club Sportiv Progresul Mogoșoaia pe anul 2023, Sursa G, în valoare de 886,00 mii RON, conform Anexei nr. 3;

Art. 2 Actualizarea obiectivelor de investiţii cuprinse în programul de investiţii publice pe anul 2023, în suma de 37.105,19 mii RON, din care: 5.292,00 mii RON – Bugetul local, cheltuieli de capital (Anexa nr. 4) și 31.813,19 mii RON – Bugetul local – cap.58, cheltuieli de capital (Anexa nr. 5).

Art. 3 Excedentul bugetului local din anii anteriori in suma de 2.417.731 lei se va utiliza ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, respectiv pentru obiectivele de investii: Amenajare centru multifunctional Comuna Mogosoaia, Judet Ilfov; Studiu de Fezabilitate Complex Medical Carol Davila – University Medical City.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 4 (Cojocaru Iustin, Ienculescu Popovici Felicia, Iacoban Dumitru Alexandru, Vârtic Alin Călin), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
28 decembrie 2023

Sari la conținut