HOTĂRÂREA 166/21.12.2023

HOTĂRÂRE | 166 | din data de 21.12.2023

Privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții, al aparatului de specialitate al primarului Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, precum și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

În baza adresei Instituției Prefectului Județului Ilfov nr. 3730/TA/21.04.2023 înregistrată la sediul instituției Comuna Mogoșoaia sub nr. 9840/26.04.2023, prin care ne este comunicat numărul maxim de posturi, respectiv adresa Instituției Prefectului Județului Ilfov nr. 9755/CE/08.09.2023, înregistrată la sediul instituției Comuna Mogoșoaia sub nr. 22717/18.09.2023;

Potrivit adresei nr. 20025/18.09.2023 transmisă de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ilfov  prin care ni se comunică avizul favorabil al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor cu privire la structura Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Mogoșoaia;

Conform art. LXIX din Ordonanța nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;

În conformitate cu dispozițiile art. XVII alin.(3), art. XVIII alin.(6), art. XX alin.(7) și art XXIX alin.(7) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;

Prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Conform Legii poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 136 alin. (8), lit. b), art. 154 alin. (2) și  (3), art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a),  art. 370 , art. 382 lit. a) și b), art. 385 alin. (3), art. 391, art. 405, art. 407, art. 409, art.478, art. 539 și art. 541 alin. (1), alin. (3) lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, actualizată cu modificările și  completările ulterioare;

În baza referatului de necesitate nr. 28310/21.11.2023 întocmit de Compartimentul Asistență Socială;

Prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistența socială cu modificările și completările ulterioare;

Conform Hotărârii nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal cu modificările și completările ulterioare;

Prevedrile Legii nr.448/2006 privin protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor O.S.G.G nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

În temeiul art. 136 alin. (8), lit. b), art. 139 alin. (1), art. 154 alin. (2) și  (3), art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a), art. 405 și a dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea organigramei, a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, precum și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia conform anexelor nr. 1 și 2, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prin grija Compartimentului Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, conducătorii serviciilor/birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului instituției Comuna Mogoșoaia, vor modifica și actualiza fișele de post, acolo unde se impune.

Art. 3 În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri Primarul instituției Comuna Mogoșoaia va lua măsurile ce se impun în vederea modificării și actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului.

Art. 4 În exercitarea atribuțiilor, în funcție de cerințele și bunul mers al instituției, Primarul comunei Mogoșoaia este împuternicit să facă modificări, transformări, detașări ori mutări pe posturi în cadrul și între compartimentele aparatului său de specialitate, cu respectarea numărului total de posturi aprobate și a normelor legale în vigoare.

Art. 5 Orice alte prevederi legale contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Art. 6 (1) Primarul comunei Mogoșoaia și aparatul de specialitate al Primarului comunei Mogoșoaia, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștință publică a prezentei se vor face, potrivit competențelor, prin grija Secretarului General.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 2 (Ienculescu Popovici Felicia, Cojocaru Iustin), dintr-un cvorum de 13 consilieri.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
28 decembrie 2023

Sari la conținut