Rezultatul probei interviu concurs 20.08.2019

Nr.20962/20.08.2019

Rezultatul probei interviu la concursul  de ocupare pe durată nedeterminată a postului contractual vacant , asistent medical  PL – Compartimentul asistență medicală în unitățile de învățământ, organizat în data de 20.08.2019 – proba scrisă

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului în vederea ocupării unor posturi vacante și temporar vacante corespunzătoare funcției contractuale din Aparatul de specialitate al primarului comunei Mogoșoaia – Județ Ilfov aprobat prin HCL nr.13/31.01.2014, comisia comunică rezultatele probei interviu:

Nr.crt. Nume Prenume candidat Funcţia solicitată Serviciul /Biroul/ Compartimentul Punctajul probei interviu   Rezultatul probei interviu  
1 Marchidan Cornel Asistent medical  PL Asistență medicală în unitățile de învățământ 100 ADMIS
  • Contestaţiile cu privire la rezultatul probei interviu se depun în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  • Publicat astăzi 20.08.2019, ora 14:30.

                                                                                                                                                                    Secretar Comisie

                                                                                                                                                        Ghiţă Iuliana

Actualizat la:
20 august 2019

Sari la conținut