Regulament concurs consilier juridic aparat permanent

Regulament de organizare și desfășurare a concursului în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant corespunzător funcției contractuale de Consilier juridic IA din Aparatul Permanent al Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia – Județul Ilfov

Art.1 Criterii generale pentru ocuparea funcţiei/postului

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului de consilier juridic din cadrul aparatului de lucru al Consiliului Local al comunei Mogoşoaia – judeţ Ilfov, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Art.2 Criterii specifice pentru ocuparea postului:

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul drept;

b) vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării postului minim 6 luni;

Art.3 Calendarul procedurii de concurs.

Concursul se desfăşoară conform următorului calendar, stabilit cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile:

a) în data de 01.04.2019 aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs, a bibliografiei, precum şi a datelor de depunere a dosarelor, a etapelor concursului;

       b) în perioada 01.04.2019 -15.04.2019 depunerea dosarelor;

       c) în data de 16.04.2019 – 17.04.2019 selecţia dosarelor depuse;

       d) în data de 23.04.2019, ora 10, proba scrisă;

        e) în data de 25.04.2019, ora 10 proba interviu.

Art.4  Proceduri specifice de organizare a concursului:

A) Etapa premergătoare desfăşurării concursului:

a) Concursul are la bază principiile competiţiei deschise, transparenţei, meritelor profesionale şi competenţei, precum şi cel al egalităţii accesului la funcţia pentru care se organizează concurs, pentru fiecare cetăţean care îndeplineşte condiţiile solicitare pentru ocuparea postului.

b) Anunţul privind concursul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, într-un cotidian de largă circulaţie, precum şi la sediul Primăriei Comuna Mogoşoaia, Bucureşti – Târgovişte, nr. 138, în data de 01.04.2019.

Anunţul va cuprinde obligatoriu următoarele elemente:

– denumirea postului pentru care se organizează concursul şi principalele cerinţe ale acestuia;

– documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, data-limită şi ora până la care se pot depune acestea, locul unde se depun dosarele de concurs;

– condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului;

– tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora;

– bibliografia şi, după caz, tematica.

La anunţ se vor anexa condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia, tematica şi alte date necesare desfăşurării concursului. Informaţiile prezentate se menţin la locul de afişare până la finalizarea concursului.

În condiţiile modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfăşurarea concursului se face publicitatea modificării respective prin aceleaşi mijloace prin care s-a făcut publicitatea concursului.

B) Procedura de desfăşurare a concursului:

a) În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, candidaţii depun la Compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei Comuna Mogoşoaia dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

– copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

– curriculum vitae;

– alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

b) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. Copiile actelor prevăzute mai sus, se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei de examinare.

c) În termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la lit. a), comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea “admis” sau “respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, la sediul instituţiei. Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de către comisia de concurs.

C) Concursul cuprinde două probe:

1. Proba scrisă

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări. Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.

Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul postului pentru care se organizează concursul.

Pentru candidaţii la ocuparea aceluiaşi post, subiectele sunt identice în cadrul aceluiaşi concurs, cu excepţia cazului în care concursul se desfăşoară în mai multe serii.

Comisia de concurs stabileşte subiectele şi alcătuieşte seturile de subiecte pentru proba scrisă, în ziua în care se desfăşoară proba scrisă.

Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia întocmeşte minimum două seturi de subiecte care vor fi prezentate candidaţilor.

Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor propuse.

Seturile de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampila Comuna Mogoşoaia. Comisia de concurs stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată cu subiectele şi se afişează la locul desfăşurării concursului.

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face numai pe baza cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii.

Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi.

După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaţilor seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.

După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfăşurării probei.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.

Nerespectarea acestei dispoziţii atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea “anulat” pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.

Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de autoritate, purtând ştampila acesteia pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta sus, se lipeşte astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se aplică ştampila Comuna Mogoşoaia, cu excepţia situaţiei în care există un singur candidat pentru postul vacant, caz în care nu mai există obligaţia sigilării lucrării.

Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

2. Proba de interviu

În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;

b) capacitatea de analiză şi sinteză;

c) motivaţia candidatului;

d) comportamentul în situaţiile de criză;

e) iniţiativă şi creativitate.

Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

Întrebările şi răspunsurile la interviu se notează.

D) Notarea probelor si comunicarea rezultatelor.

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:

a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;

b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi numerotată, cu excepţia cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea postului temporar vacant.

Notarea probei scrise, a interviului se face, de regulă, în termen de maximum o zi lucrătoare lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

Lucrările de la proba scrisă, cu excepţia cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea postului vacant, se corectează sigilate.

Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare lucrare scrisă, şi se notează în borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează şi nu se mai corectează. Menţiunea “anulat” se înscrie atât pe lucrare, cât şi pe borderoul de notare şi pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Interviul se notează pe baza criteriilor prevăzute şi a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu. Membrii comisiei de concurs acordă, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevăzute. Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare candidat, şi se notează în borderoul de notare.

Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut: minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un centralizator nominal, în care se va menţiona pentru fiecare candidat punctajul obţinut la fiecare dintre probele concursului. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale concursului, se face prin menţionarea punctajului final al fiecărui candidat şi a sintagmei “admis” sau “respins”, prin afişare la locul desfăşurării concursului.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţi cu condiţia ca aceşta să fi obţinut punctajul minim necesar.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Rezultatele finale ale concursului se consemnează în raportul final al concursului.

Art.5 Atribuţiile comisiei de concurs:

Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale:

a) selectează dosarele de concurs ale candidaţilor;

b) stabileşte subiectele pentru proba scrisă;

d) stabileşte planul interviului şi realizează interviul;

e) notează pentru fiecare candidat proba scrisă şi interviul;

f) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor;

g) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de

concurs, precum şi raportul final al concursului.

Art.6 Atribuţiile comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:

a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire lanotarea probei scrise şi a interviului;

b)transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.

Art.7 Soluţionarea contestaţiilor.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul instituţiei, Şos. Bucureşti – Târgovişte nr. 138, Compartiment resurse umane, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia, modificând rezultatul selecţiei dosarelor, respectiv punctajul final acordat de comisia de concurs, în situaţia în care:

a) candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor;

b) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului;

c) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului probei practice;

d) ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, respectiv a analizării consemnării răspunsurilor la interviu, candidatul declarat iniţial “respins” obţine cel puţin punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a interviului.

Art.8 Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii:

a) candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs;

b) punctajele au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului;

c) punctajele au fost acordate potrivit baremului probei practice.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul autorităţii, Şos. Bucureşti – Târgovişte nr. 138, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Art.9 Atribuţiile secretarului.

Secretarul comisiei de concurs şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor au următoarele atribuţii principale:

a) primeşte dosarele de concurs ale candidaţilor, respectiv contestaţiile, după caz;

b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la solicitarea membrilor comisiei;

c) întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia, respectiv procesul-verbal al selecţiei dosarelor şi raportul concursului care vor fi semnate de către toţi membrii comisiei;

d) asigură transmiterea/afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, respectiv rezultatele eventualelor contestaţii;

e) îndeplinesc orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.

Acest regulament s-a stabilit conform prevederilor din H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Actualizat la:
9 octombrie 2020

Sari la conținut