Recrutare funcţie publică 25.09.2018

Nr.15826/24.08.2018

 

ANUNŢ

 

Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov organizează concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de expert, clasă I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Operare și Gestionare Bază de Date GIS.

Pentru participare la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

– condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarului publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;

– condiții minime de vechime – 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

– competențe lingvistice de comunicare în limba engleză – nivel mediu;

– competențe în domeniul tehnologiei informației – nivel mediu.

Concursul se organizează la sediul instituției Comuna Mogoșoaia din comuna Mogoșoaia, șoseaua București – Târgoviște, numărul 138, județul Ilfov în data 25.09.2018, ora 09:00 proba scrisă respectiv 27.09.2018 ora 09:00 – interviul.Testarea competenţelor lingvistice de comunicare în limba engleză – nivel mediu se va face în data de 24.09.2018, ora 09.00 și în data de 24.09.2018, ora 11.00 testarea competenţelor în domeniul tehnologiei informaţiei – nivel mediu. Acestea fiind eliminatorii.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 20 zile (24.08.2018  – 12.09.2018, conform programului de lucru cu publicul afișat pe site-ul instituției: primaria.mogosoaia.ro) de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, care va conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HG 611/2008 cu modificările și completările ulterioare, la registratura  instituției Comuna Mogoșoaia.

Relații suplimentare la: tel: 021/351.66.92, Ghiță Iuliana – consilier clasă I, grad profesional superior.

Adresă de corespondență prin:

– poștă la adresa: comuna Mogoșoaia, șoseaua București – Târgoviște, numărul 138, județul Ilfov;

– fax: 021.351.66.95;

– e-mail: primaria@mogosoaia.ro.

 

Bibliografie:

Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

Constituția României;

O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 7/1996 (r2), cadastrului și a publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 18/1991, (r2) a fondului funciar, cu modificările  şi completările ultrioare;

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 cu modificările  şi completările ultrioare;

Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

 

Notă: se studiază actele normative menţionate la bibliografie, cu toate modificările şi actualizările ulterioare.

 

Referitor la probele suplimentare:

Testarea competenţelor lingvistice de comunicare în limba engleză – nivel mediu va consta în traducerea unui text din limba străină în limba română şi a altui text din limba română în limba străină, iar pentru testarea competenţelor în domeniul tehnologiei informaţiei – nivel mediu se va avea în vedere anexa II-testare IT nivel mediu ( anexa ataşată).

 

Atribuţiile postului :

  • creează, utilizează, întreţine, protejează, arhivarea bazelor de date specifice GIS în domeniul: managementul resurselor, studii de impact asupra mediului, cartografie, utilități, mediu, amenajarea teritoriului, agricultură și silvicultură, resurse naturale, transport, demografie, modele informaționale ale clădirilor și managementul proprietăților imobiliare din/și pe raza comunei Mogoșoaia;
  • participă la activităţi de implementare și dezvoltare continuă de soluţii software GIS;
  • predă la compartimentul arhivă, pe bază de proces verbal, documentele destinate arhivării;
  • menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă;
  • respectă programul de lucru stabilit de conducerea instituţiei;
  • îndeplineşte orice alte atribuţii ce ţin de obiectul de activitate al compartimentului sau încredinţate de către conducerea instituţiei.

 

Publicat astăzi 24.08.2018

 

Compartiment Resurse Umane

Simona Huțuțui

 

Formular de înscriere – anexa nr.3
TestareITNivelMediu_anexa II

Actualizat la:
24 august 2018

Sari la conținut