Promovare funcționari publici

Nr. ________/13.07.2018

ANUNȚ

 

privind selecție a dosarelor depuse pentru examenul de promovare în grad profesional superior de către funcționarii publici din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, organizat în data de 14.08.2018

 

 

Nr.crt.

Nume prenume candidat Admis/Respins

dosar de înscriere

Observaţii
1 Avram Elena Admis Nu sunt
2 Dobre Daniel Eugen Admis Nu sunt

 

Instituția publică Comuna Mogoşoaia organizează examen de promovare în grad profesional superior deținut anterior în data de 14.08.2018 pentru salariații instituției cu statut de funcționar public.

 

Funcțiile publice pentru care se organizează examenul de promovare:

– 1 funcție publică de execuție de consilier clasă I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Control Financiar Preventiv și Cheltuieli Publice – Comuna Mogoșoaia;

– 1 funcție publică de execuție de consilier clasă I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Evidența și Gestionarea Constucțiilor, Protecția Mediului– Comuna Mogoșoaia;

 

Locația desfășurării examenului de promovare în grad profesional:

– la sediul instituției din șos. București – Târgoviște, nr.138, com. Mogoșoaia, jud. Ilfov, în data de 14.08.2018, ora 10:00;

 

Condiții de participare:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.65 alin. (2) din legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;

 

Perioada de depunere a dosarelor:

începând cu data de 13.07.2018 – 01.08.2018, acestea vor conține documentele menționate în art.127 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;

 

Coordonate de contact pentru primire dosare:

– dosarele se primesc de către doamna Huțuțui Simona Elena – secretarul comisiei.

 

Probele stabilite pentru examen sunt:

Selecţia dosarelor

Proba scrisă

Interviu

 

Proba interviului:

– se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă. Proba scrisă şi interviul se punctează cu maximum 100 puncte fiecare. Punctajul minim pentru promovarea fiecărei probe de examen este de 50 puncte. Punctajul final necesar pentru promovarea examenului este de mimum 100 de puncte şi se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi la interviu. Rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional se comunică candidaţilor, prin afişare, la avizierul instituţiei , în termen de 3 zile lucrătoare de la susţinerea interviului.

 

 

Bibliografie:

 

Pentru examenul de promovare în grad profesional superior a funcţionarilor publici din cadrul Compartimentului Control Financiar Preventiv și Cheltuieli Publice – Comuna Mogoşoaia, funcția publică de execuție de consilier clasa I grad profesional superior:

Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată.

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, modificată și completată.

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, modificată și completată.

Ordinul MFP nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

Constituția României publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 767/31.10.2003.

 

 

Pentru examenul de promovare în grad profesional superior a funcţionarilor publici din cadrul Compartimentului Evidența și Gestionarea Construcțiilor, Protecția Mediului – Comuna Mogoșoaia, funcția publică de execuție de consilier clasa I grad profesional superior:

Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată.

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, modificată și completată.

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, modificată și completată.

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată și completată.

Constituția României publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 767/31.10.2003.

 

 

Publicat, astăzi 13.07.2018

 

 

Consilier

Simona Elena Huțuțui

 

 

 

PRIMAR

Paul Mihai Nicu Precup

 

 

 

ANUNȚ

REZULTATE FINALE OBȚINUTE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DIN CADRUL INSTITUȚIEI COMUNA MOGOȘOAIA, ORGANIZAT ÎN DATA DE 14.08.2018

 

 

Nr.crt Nume prenume candidat Serviciul/

Compartimentul

Funcția Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat
1. Avram Elena Compartiment Control Financiar Preventiv și Cheltuieli Publice consilier clasă I grad profesional superior 97,00 78,66 175,66 Admis
2. Dobre Daniel Eugen Compartiment Evidența și Gestionarea Construcțiilor consilier clasă I grad profesional superior 98,33 95,66 193,99 Admis

 

 

Secretar: Huțuțui Simona Elena

Afișat astăzi 20.08.2018 ora 14:00

Actualizat la:
22 august 2018

Sari la conținut